Skip to content

Algemene voorwaarden van Vilica

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten. Deze diensten kunnen als volgt worden omschreven: het wegnemen van financiële zorgen bij vermogende particulieren en midden- en kleinbedrijf, in de meest ruime zin van het woord;
 2. Opdrachtgever: particuliere en/of bedrijfs- of beroepsmatige opdrachtgever;
 3. Opdrachtnemer: Vilica, en door haar aangewezen medewerkers die zich met deuitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij andere voorwaarden nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst van opdracht

 1. De offertes en aanbiedingen die door de opdrachtnemer worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door opdrachtnemer zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door opdrachtnemer is aanvaard, is deze voor opdrachtnemer bindend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst van opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het staat opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de gegeven opdracht en binnen een deugdelijke beroepsuitoefening.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 3 genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst tot opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk en/of wenselijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen.
 2. Voor zover sprake is van incidentele werkzaamheden of werkzaamheden waarvoor geen vast honorarium kan worden vastgesteld wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium en het totaal van de door opdrachtnemer bestede tijd.
 3. Het honorarium is exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium.
 6. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd het honorarium jaarlijks aan te passen aan het dan geldend prijsniveau.
 7. Bovendien mag opdrachtnemer het vaste honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen.

Artikel 8. Betaling

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtgever is alsdan de wettelijk rente verschuldigd over het opeisbaar bedrag.
 4. Bij niet tijdige betaling, te weten binnen 14 dagen na factuurdatum, komen alle buitengerechtelijke incassokosten alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard.

Artikel 10. Opslag van informatie

 1. Opdrachtnemer zal met betrekking tot de opdracht een dossier aanhouden en passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en het veilig bewaren van het dossier te waarborgen. De dossiers zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer en zullen worden bewaard gedurende een periode die voor een zorgvuldige beroepsuitoefening gepast is en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot een bedrag van maximaal drie maal het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf  van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van de vergoeding(en) die op grond van de desbetreffende opdracht over één heel jaar zijn betaald.
 3. De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
  –  bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  –  bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer ingeschakeld zijn;
  –  bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan opdrachtnemer niet toerekenbare oorzaak waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Privacy

 1. Opdrachtnemer verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacywet- en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (vanaf 25 mei 2018) .
 2. Voor zover opdrachtnemer in het kader van haar dienstverlening voor opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening en cliëntenadministratie. Deze cliëntgegevens zijn slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en opdrachtgever en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij opdrachtnemer daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.
 3. Het is opdrachtnemer toegestaan klantgegevens aan uitvragende partijen te verstrekken waaraan krachtens de wet bepaalde persoonsgegevens dienen te worden verstrekt of gedeponeerd. Het is opdrachtnemer slechts toegestaan klantgegevens aan andere partijen te verstrekken door middel van elektronisch dataverkeer indien dit uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de onder haar verantwoordelijkheid te verwerken (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking). Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 14. Opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd door middel van opzegging te beëindigen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Back To Top